Upitnik o saradnji nevladinih organizacija sa institucijama BiH

Upitnik NVO i Institucije BiH

Institut za razvoj mladih KULT, u saradnji sa Ministarstvom pravde BiH, provodi istraživanje koje ima cilj da utvrdi određeno stanje nevladinih organizacija/fondacija/udruženja (u daljem tekstu: NVO) u BiH, odnos NVO prema postojećim mehanizmima saradnje sa institucijama BiH, te međunarodnim organizacijama i programima koje nude

Ovim upitnikom nastoji se ispitati u kojoj mjeri NVO koriste dostupne oblike saradnje sa institucijama BiH (Sporazum o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO, platforma e-konsultacije, platforma IPA e-konsultacije), koje ključne probleme NVO prepoznaju u ostvarivanju saradnje  sa institucijama BiH, koja rješenja predlažu za unaprjeđenje postojećeg nivoa saradnje te djelimično utvrditi stanje NVO u određenim oblastima.

Upitnik se sastoji od 42 pitanja i trebaće Vam oko 20 minuta da ga popunite.

U odgovorima na ovaj upitnik nema tačnih ili netačnih odgovora. Kako bi analiza rezultata istraživanja ponudila što tačniju sliku stanja NVO-a u navedenim oblastima, molimo Vas da u odgovorima na upitnik date što iskrenije i tačnije odgovore u ime svoje organizacije.

Rezultati će biti predstavljeni Ministarstvu pravde BiH kao zbirna analiza odgovora svih NVO-a koje popune upitnik te nigdje neće biti navedeni pojedinačni nazivi organizacija niti njihovi individualni odgovori.

Institut će odgovore koristiti isključivo za potrebe ove analize i podaci se neće  koristiti u druge svrhe bez saglasnosti organizacija.

Upitniku možete pristupiti na navedenom linku:  

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search