Sida 1
Generalna direktorica Side, gđa. Carin Jämtin jučer je posjetila Bosnu i Hercegovinu. Na sastanku sa njom razgovarali su predstavnici organizacije Sarajevske ragionalne razvojne agencije (SERDA), Fondacije Mozaik, Društva Greens i Instituta za razvoj mladih KULT. Sastanku su prisustvovale i Lisa Fredriksson – direktorica odjela Side za Europu i Latinsku Ameriku, Johanna Strömquist - ambasadorica Švedske u BiH, te Eva Smedberg – Šefica razvojne suradnje u BiH.

Na sastanku se razgovaralo o svemu što je BiH potrebno danas za kvalitetnu i zdravu budućnost, kako podrška Švedske može pomoći izgradnji bh. društva zasnovano na vrijednostima koje promiču EU i Švedska, te o naporima organizacija civilnog društva da BiH bude bolje mjesto za život. 

Predstavnici organizacija i programa prisutni na ovom skupu dio su ekosustava koji se korak po korak stvara (gradi) za bolju BiH. Korisnici švedske podrške u BiH podijelili su dio iskustava, organizacijskih, profesionalnih  i ličnih promjena koje im je podrška Švedske omogućila, te načine na koje programi koje provodi Švedska utječu na razvoj našeg društva i kako je to podržalo njih kao pojedince. Posebno se isticala saradnja sa lokalnim vlastima i transformacija koju za organizacije i pojedince ima podrška Švedske u našoj zemlji.

Sida naslovna

 Hana Džananović polaznica obuke Uči, misli i djeluj! je podjelila svoje iskustvo obuke, te što ovakve obuke znače za mlade ljude, koje prilike stvaraju, te koliko utječu na pojedince. Ermin Beganović, predstavnik Grada Cazina na sastanku je podijelio koliko prilike poput Omladinske banke mogu podržati razvoj zajednice i mladih u zajednici, dok je Amir Hasanović, direktor udruženja NARKO-NE govorio na koji način podrška našoj zemlji znači konkretnu podršku promjene sistema za bolju pripremu i primjenu učinkovitih politika u Bosni i Hercegovini. Asim Ćosić, mladi i perspektivni BiH poduzetnik se osvrnuo na značaj podrške kofinansiranja poduzetništva koje Švedska provodi unutar ekonomskog razvoja i time doprinosi zdravom i održivom razvoju BIH ekonomije.

Sida 2

 „Bez rada organizacija civilnog društva, niz pitanja u polju ljudskih prava, stvaranja stvarnog sistema podrške u kojem pojedinac i grupe mogu djelovati i doprinositi društvu, ne bi bile predmet donosioca odluka u BiH. Ta podrška ne bi trebala stati. Najveći izazov s kojim se BiH trenutno suočava jeste odlazak mladih, bez namjere da se ikada vrate u BiH. Brojne su prepreke jačanju nevladinog sektora, ali uprkos tome mnogi pravni propisi koji se tiču ​​društvenog i ekonomskog razvoja inicirani su od strane nevladinog sektora, a donositelji odluka su spremniji više sarađivati ​​s organizacijama na njihovoj izradi i donošenju. Mladi su spremni biti lideri u zajednici, pokretati društvene i političke procese ili pokrenuti vlastiti biznis uz podršku države i organizacija civilnog društva. Osim novca, kroz programe nevladinog sektora mladi imaju i mentorsku podršku koja je vrlo važna za njihovu održivost. Mozaik, SERDA i Institut za razvoj mladih KULT također nude takve programe“, rekao je gosp. Jasmin Bešić, generalni direktor Instituta za razvoj mladih KULT.

Razgovarajući sa predstavnicima organizacija i samim korisinicima programa koje provode organizacije, gđa Carin Jämtin, generalne direktorica Side rekla je kako je podrška Švedske Bosni i Hercegovini iznimno važna, posebno u situaciji u kakvoj je danas Europa, te da kao takva neće prestati. Prema njenim riječima Švedska će i dalje biti partner Bosni i Hercegovini, posebno civilnom društvu, a primjeri i ideje koje je čula na sastanku dalje afirmišu iskreno uvjerenje da je Bosna i Hercegovina zemlja koja ima ogroman potencijal i treba se dalje razvijati i napredovati ka punom članstvu u EU.

Govoreći o podršci koja je potrebna Bosni i Hercegovini Zoran Puljić, direktor Fondacije Mozaik je izjavio kako Švedska, kao i druge zemlje, trebaju davati multidimenzonalnu podršku, te kako će takva podrška sa programskim pristupom, ne samo podržati pojedince i organizacije, već stvarati podršku koja je potrebna danas za razvoj BiH, a to znači bolju EU i Švedsku. 

Institut za razvoj mladih KULT se zahvaljuje na prilici da bude dio ovog sastanka i učestvuje u razgovoru o trenutnom stanju u Bosni i Hercegovini, uspjesima mladih ljudi, ali i načinima podrške koja bi ubuduće koristila Bosni i Hercegovini.

 

Copy of InstaFacebook Post 1 2

Podaci o ugovaraču (u daljnjem tekstu: Institut)

Institut za razvoj mladih KULT

Ul. 4. viteške brigade 34-36

71210 Ilidža

Bosna i Hercegovina

www.mladi.org

Oznaka poziva

21.04.2-N2.5-1316

Oznaka nabavke (veza s OBR-INA)

21.04.2-N2.4-1315

Kontakt za komunikaciju s Institutom u vezi s nabavkom

Pitanja u vezi s pozivom mogu se dostaviti na elektronsku adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i to najkasnije do 15.2.2023. g. do 16.00 sati, a odgovor će uslijediti najkasnije 17.2.2023. g. do 16.30 sati.

Kontakt putem telefona nije moguć. Odgovori na telefonske upite neće se smatrati službenom korespondencijom.

Vrsta poziva za dostavljanje ponuda

 

          Restriktivni poziv

     √   Otvoreni (javni) poziv

          Direktna nagodba (poziv upućen samo jednom klijentu)

Dozvoljena vrsta ponuđača

    √    Isključivo pravna lica

          Isključivo fizička lica

          I pravna i fizička lica

Predmet nabavke

Javna nabavka – trenerske i konsultantske usluge

Detaljna specifikacija nabavke robe, usluge i/ili potrebnih radova

Institut poziva pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini da dostave ponudu ili ponude za: trenerske usluge za dolje navedene teme za mlade, trenerske usluge za dolje navedene teme za predstavnike organizacija civilnog društva i konsultantske usluge za razvoj organizacija civilnog društva u BiH.

Od dobavljače se očekuje:

1.      da prema ranije utvrđenim kurikulumima Instituta pripremi i provodi obuke za mlade;

2.      da prema ranije utvrđenim kurikulumima Instituta pripremi i provodi obuke za predstavnike organizacija civilnog društva i

3.      da pruži konsultantske usluge pravnog, administrativnog, upravljačkog, projektnog i finansijskog savjetovanja i izrade strateških dokumenata za organizacije civilnog društva.

Ponuđač može dati ponudu i biti izabran za jedan LOT, više LOT-ova ili sve LOT-ove.

POJAŠNJENJA:

LOT 1 – LOT 15

- Obuke/treninzi provode se po već urađenim kurikulumima tri do četiri puta u toku godine za svaku navedenu temu. Uobičajeno trajanje jednog treninga je dva do tri radna dana za grupe od 20 do 25 učesnika po treningu. Sastavni dio održavanja treninga je i pisanje izvještaja o održanom treningu prema Institutovom obrascu. Termini održavanja treninga bit će naknadno dogovoreni sa Institutom. Prilikom formiranja cijene za uslugu održavanja treninga potrebno je navesti cijenu po danu sa uključenim PDV-om, a tačan broj dana bit će naknadno utvrđen. Ukoliko se trening ne bude održavao u mjestu koje je sjedište ponuđača, dodatno će se obračunati putni troškovi i troškovi smještaja u skladu za pozitivnim zakonskim propisima i internim pravilnicima Instituta, te se ovi troškovi ne uključuju u ponudu.

LOT 16

- Izrada kurikuluma podrazumijeva cjelovitu razradu kurikuluma po kojem će se odvijati trening na navedene teme, a prema Institutovim obrascima za izradu kurikuluma. Kurikulum treba sadržavati: opći uvod u kojem se opisuje tema i njena važnost za učesnike treninga, ciljeve i rezultate treninga te detaljan plan i program rada sa tačno definiranim vremenskim rasporedom sesija. Kurikulum sadrži i jasno opisane vježbe i materijale potrebne za interaktivan rad sa učesnicima. Prilikom formiranja cijene za uslugu kreiranja kurikuluma potrebno je navesti cijenu po danu sa uključenim PDV-om, a tačan broj dana potrebnih za izradu kurikuluma bit će naknadno dogovoren sa Institutom.

LOT 17 – LOT 19

- Prilikom formiranja cijene za konsultantske usluge potrebno je navesti cijenu po danu sa uključenim PDV-om, a tačan broj potrebnih konsultantskih dana bit će naknadno dogovoren sa Institutom.

Očekivani period trajanja ugovora sklopljenih po ovom pozivu je dvije godine.

Opis

Jedinica mjere

1.

LOT 1 Trenerske usluge za mlade, po ranije utvrđenom kurikulumu Instituta i to:

1.1. Tema: Građanski aktivizam i volontiranje

dan (8 sati)

2.

LOT 2 Trenerske usluge za mlade, po ranije utvrđenom kurikulumu Instituta i to:

2.1. Tema: Pisanje i provođenje projekata i malih građanskih inicijativa

dan (8 sati)

3.

LOT 3 Trenerske usluge za mlade, po ranije utvrđenom kurikulumu Instituta i to:

3.1. Tema: Politike prema mladima

dan (8 sati)

4.

LOT 4 Trenerske usluge za mlade, po ranije utvrđenom kurikulumu Instituta i to:

4.1. Tema: Javno zagovaranje i lobiranje

dan (8 sati)

5.

LOT 5 Trenerske usluge za mlade, po ranije utvrđenom kurikulumu Instituta i to:

5.1. Tema: Komunikacija i odnosi s javnostima

5.2. Tema: Timski rad i liderstvo

dan (8 sati)

6.

LOT 6 Trenerske usluge za mlade, po ranije utvrđenom kurikulumu Instituta i to:

6.1. Tema: Ljudska prava

6.2. Rješavanje konflikata

dan (8 sati)

7.

LOT 7 Trenerske usluge za mlade, po ranije utvrđenom kurikulumu Instituta i to:

7.1. Tema: Traženje posla

dan (8 sati)

8.

LOT 8 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:

8.1. Tema: Finansijski menadžment

8.2. Tema: Pravne i organizacijske strukture

8.3. Tema: Procedure nabavki

dan (8 sati)

9.

LOT 9 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:

9.1. Tema: Mobilizacija resursa

9.2. Tema: Vještine upravljanja timom

9.3. Tema: Administracija i ljudski resursi

dan (8 sati)

10.

LOT 10 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:

10.1. Tema: Zagovaranje i lobiranje

dan (8 sati)

11.

LOT 11 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:

11.1. Tema: Razvoj javnih politika

dan (8 sati)

12.

LOT 12 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:

12.1. Tema: Mediji i odnosi s javnostima

dan (8 sati)

13.

LOT 13 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:

13.1. Tema: Monitoring i evaluacija projekata

13.2. Tema: Upravljanje projektnim ciklusom

dan (8 sati)

14.

LOT 14 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:

14.1. Tema: Finansijska održivost

14.2. Tema: Organizacijska održivost

dan (8 sati)

15.

LOT 15 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:

15.1. Tema: Borba protiv trgovine ljudima

15.2. Tema: Rodna ravnopravnost

15.3. Tema: Prava LGBTQI+ osoba

15.4. Tema: Aktivizam u ulozi zaštite građanskih prava

dan (8 sati)

16.

LOT 16 Izrada trening kurikuluma za teme:

16.1. Tema: Transparentnost u radu organizacija civilnog društva

16.2. Tema: Etičnost u poslovanju organizacija civilnog društva

dan (8 sati)

17.

LOT 17 Konsultantske usluge, i to:

17.1. Pravno savjetovanje za organizacije civilnog društva

dan (8 sati)

18.

LOT 18 Konsultantske usluge, i to:

18.1. Finansijsko savjetovanje za organizacije civilnog društva

dan (8 sati)

19.

LOT 19 Konsultantske usluge, i to:

19.1. Izrada strateških dokumenta za organizacije civilnog društva

19.2. Mentorska podrška menadžmentu organizacija civilnog društva

dan (8 sati)

Podjela nabavke na lotove

Nabavka je podijeljena na više LOT-ova, i to:

LOT 1 - LOT 7 - Trenerske usluge za navedene teme za mlade

LOT 8 – LOT 15 - Trenerske usluge za navedene teme za predstavnike organizacija civilnog društva

LOT 16 - Izrada trening kurikuluma za navedene teme

LOT 17 – LOT 19 - Konsultantske usluge

Ponuđač će u svojoj ponudi navesti na koji se LOT ili LOT-ove prijavljuje, te mora dati punu ponudu po LOT-u (nije moguće birati samo pojedine teme unutar LOT-ova koji se sastoje od više tema).

Ponuđač se može prijaviti na jedan LOT, više LOT-ova ili sve LOT-ove, s tim da će se svaki LOT bodovati zasebno.

Mjesto isporuke

Isporuke će biti isporučene u Bosni i Hercegovini na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, prema detaljno dogovorenom planu. Isporuke će biti u obliku trenerskih izvještaja, kurikuluma ili mjesečnih izvještaja, te drugih dokumenata koji će biti dogovoreni sa Institutom za razvoj mladih KULT.

Rok isporuke

Periodično tokom 2023. i 2024. godine u dogovoru sa Institutom za razvoj mladih KULT

Minimalni kvalifikacijski uvjeti

Da bi učestvovao u postupku ove nabavke, ponuđač mora zadovoljavati minimalne kvalifikacijske uvjete, utvrđene u predmetu ove nabavke, i to:

1.      Ponuđač se uredno registrirao u online sistemu putem linka: https://app.smartsheet.com/b/form/afb6b7edae9045169926976dbf594205.

2.       Ako je ponuđač ranije sarađivao s Institutom, a nije došlo do promjene podataka, uključujući i rješenje o registraciji i uvjerenje o poreskoj registraciji, nije potrebna nova registracija.

3.      Ponuđač je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

4.      Ponuđač ispunjava uvjete ekonomske i finansijske sposobnosti.

5.      Ponuđač je tehnički i profesionalno sposoban za realizaciju predmetnog ugovora.

6.      Vlasnik pravnog lica nije aktivist u političkoj stranci, nije izborni zvaničnik niti je bio u posljednjih 8 godina na izbornoj listi.

U svrhu dokazivanja gornjih uvjeta, ponuđač je dužan dostaviti:

a.      rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (dostavlja se putem online sistema za registraciju),

b.      uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj) (dostavlja se putem online sistema za registraciju),

c.      reference (s kontaktima) o obavljenim istim ili sličnim poslovima u posljednje tri godine, a koje pojedinačno prelaze iznos od 6.000,00 KM s uključenim PDV-om.

Sadržaj ponude

Ponuđač je dužan dostaviti:

-         dokumente kojim dokazuje minimalne kvalifikacijske uvjete iz prethodne tačke (rješenje o registraciji, potvrdu o poreskoj registraciji i reference) potrebno je dostaviti isključivo kroz online sistem registracije. Dokumenti trebaju biti skenirani i dobro čitljivi, a ne uslikani,

-         OBR-PON Obrazac za ponudu,

-         OBR-POC Obrazac za cijenu ponude,

-         CV/biografiju/e u tabelarnom obliku s podacima koji su relevantni za poziv za osoblje koje planira angažirati na poslovima za koje se prijavljuje.

Aktuelne obrasce OBR-PON i OBR-POC ponuđač treba preuzeti na https://OBR.mladi.org

Način dostave ponuda

Ponuda se dostavlja putem linka: https://s.mladi.org/21.04.2-N2.5-1316.

Rok za dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju najkasnije do 20.2.2023. godine do 23.59 sati.

Ponude dostavljene na drugačiji način od navedenog ili nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju Institut neotvorenu ponudu vraća ponuđaču. Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

Jezik na kojem se ponuda dostavlja

OBR-PON Obrazac ponude dostavlja na jednom od službenih jezika i pisama u Bosni i Hercegovini. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, izuzev atesta, certifikata, referenci i sl., koji mogu biti na engleskom jeziku.

Period važenja ponude

Ponude moraju važiti minimalno 30 dana, računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda. U periodu važenja ponude Institut može zahtijevati od ponuđača da produži period važenja do određenog roka. Svaki ponuđač ima pravo odbiti takav zahtjev. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev Instituta u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev Instituta, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka.

Kvaliteta robe, usluge i/ili radova

Odabrani ponuđač obavezuje se da će isporučena roba, usluga i/ili radovi biti u skladu s važećim propisima, standardima i normativima važećim za predmet nabavke, odnosno da će usluge i/ili radovi biti obavljeni u skladu s načelima pažnje dobrog privrednika odnosno domaćina. Institut zadržava pravo u svakom slučaju pred nadležnim sudom pokrenuti postupak povodom eventualno nastale štete, u skladu s propisima obligacionog prava.

Kriterij za odabir ponuđača

Kriterij za odabir ponuđača je najniža cijena robe, usluge i/ili radova, koja je zadovoljavajuće kvalitete. Institut zadržava pravo odabrati cjenovno višu ponudu kada okolnosti slučaja to opravdavaju.

Kriteriji koji će se bodovati i težina kriterija u postocima:

1.   relevantno iskustvo pravnog lica (40%),

2.   relevantno iskustvo planiranog osoblja (30%)

3.   cijena (30%).

Obrazac za cijenu ponude treba da odražava dobar odnos uloženog novca i postignutih rezultata. Ponuđač treba pokazati inovativnost u pristupu koja se temelji na naučenim lekcijama i najboljim praksama u traženim poslovima.

Rok za donošenje odluke o rezultatu postupka nabavke

Institut će odluku o izboru ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke donijeti u roku koji je određen u pozivu za dostavljanje ponuda kao rok važenja ponude odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda.

Uvjeti plaćanja

Plaćanje se obavlja po završetku svake pojedinačne usluge i dostavljanja izvještaja za svaki pruženu uslugu, te finansijske dokumentacije.

Način plaćanja bit će definiran ugovorom s odabranim ponuđačem.

Ostale informacije

Ponuđači se mole da pažljivo pročitaju tekst javnog poziva prije nego što počnu s procesom pripreme dokumenata i prije nego što pošalju svoju ponudu.

Značajno je da ponuđač preduzme mjere da zaposlenici kao ni treća lica nikako nisu izloženi potencijalnom riziku od neugodnosti, neprijatnosti ili rizika narušavanja ljudskih prava u sklopu implementacije ovog posla.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Instituta vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedenog kontakta u pozivu i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije ponuđača i može dovesti do krivične prijave.

Ponude dostavljene na drugi način u odnosu na način naveden u pozivu neće biti uzete u razmatranje.
Javni poziv za dostavljanje ponuda za trenerske i konsultantske usluge možete preuzeti OVDJE

 

 

MLADI SU SRCE SARAJEVA

Grad Sarajevo ima namjeru aplicirati za status Evropske prijestolnice mladih 2026, te organizira događaj "Mladi su srce Sarajeva".

Dobiti status prijestolnice mladih znači da svi zajedno Sarajevo gradimo po mjeri mladih, a ono što je najvažnije su upravo stavovi i mišljenja mladih.

Grad Sarajevo traži motivirane mlade osobe koji žele predložiti, inovirati i osmišljavati kreativna rješenja za stvaranje boljih uslova za mlade u Sarajevu!

Ako si mlada osoba starosne dobi od 15-30 godina sa prebivalištem u Sarajevu ili predstavnik omladinske organizacije koja djeluje u Sarajevu, promišljaš o  problemima mladih, imaš kreativne ideje kako da odgovoriš na postojeće potrebe i probleme mladih, imaš ideje kako bi Sarajevo moglo biti više naklonjeno mladima - onda je ovo poziv za tebe!

Događaj za predstavnike omladinskih organizacija će se održati 23.1.2023. u 16.00h.

Prijaviti se možeš OVDJE

Događaj za mlade (koji mogu, a ne moraju biti član omladinske organizacije) će se održati 24.1.2023. u 15.00h.

Prijaviti se možeš OVDJE

Prijaviti se možeš do nedjelje, 22.1.2023. godine do 23.59 sati.

Događaj podržava Udruženje ZORA i Institut za razvoj mladih KULT.

Dodatne informacije o događaju možeš dobiti i putem emaila Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili broj telefona 033 778 768.

Search