21. februara 2012. godine održan je i drugi po redu sastanak za formiranje Vijeća mladih općine Novo Sarajevo. Na sastanak su pozvana sva omladinska udruženja sa sjedištem na području ove općine kako bi se upoznala sa projektom Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih, koji provodi Institut za razvoj mladih KULT, te inicijativom omladinskog udruženja DOP za osnivanje vijeća mladih koja je upućena Službi za društvene djelatnosti i službenici za mlade koji su odmah dali punu podršku i omogućili održavanje sastanka.

Sastanku su prisustvovali: gosp. Faruk Pršeš, Šef Službe za društvene djelatnosti, gđa Lejla Musić, službenica za mlade, predstavnici/e omladinskih udruženja: Udruženja za prevenciju ovisnosti NARKO-NE, Crveni križ Novo Sarajevo, Demokratski omladinski pokret, Obrazovanje gradi BiH, NVO Svjetlo, Udruženja za kulturu Novo Sarajevo i neformalne grupe Sarajevo Drum Orchestra. Na sastanak je pozvana i predstavnica KULTA, koja je ukratko prezentirala projekt, kazala nešto više o samoj potrebi osnivanja vijeća madih, te o zakonskoj regulativi ovog pitanja tumačeći Zakon o mladima FBiH.

 Sva prisutna omladinska udruženja su bila zainteresovana za ulazak u buduće vijeće mladih, pa je samo ostalo da se dogovori oko detalja za osnivačku skupštinu koja se planira održati sredinom mjeseca marta.

Na samom kraju se govorilo o politici prema mladima Općine Novo Sarajevo, potrebi da se mladi više uključuju i budućoj saradnji vijeća mladih i općine.

.

Vijeće mladih Općine Tomislavgrad usvojilo je program rada za prvo polugodište 2012. godine. Programom su određene smjernice, područja djelovanja, te je predviđen sljedeći radni plan:

-Vijeće  mladih će se u prvom polugodištu u 2012. godini aktivno predstavljati javnosti (Radio, WEB stranica općine, Facebook)

-Vijeće mladih će zajedno sa koordinatorom za mlade općine Tomislavgrad biti nositelj izrade“Strategije za mlade“ što je zakonska obaveza i na to će se posebno bazirati.

-Vijeće mladih će u prvom polugodištu u 2012. godini organizirati radionicu na temu: „Pisanje projekata“ koje će se provoditi sa iskusnim moderatorima.

-Vijeće mladih će u suradnji sa drugim organizacijama početi osposobljavati mlade za pisanje projeketa kao i za druge aktivnosti.

-Vijeće mladih će provesti i projekt: „Anketiranje i analize“.

Program predstavlja platformu za djelovanje mladih, njihovo uključenje u društveni život zajednice, te saradnju između Vijeća mladih i organa lokalne uprave.

 

Program rada Vijeća mladih općine Tomislavgrad u cjelosti možete preuzeti ovdje.

.

27. februara 2012. g. u hotelu Hollywood u 11.00 sati će se održati svečana dodjela certifikata za predstavnike/ce 28 omladinskih udruženja iz FBiH.

Program obuke od osam modula održan je u okviru projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih i obuhvatio je sljedeće oblasti:

  • Institucionalno pozicioniranje omladinskih organizacija i zakonska regulativa o mladima i udruženjima;
  • Politika prema mladima;
  • Javno zagovaranje;
  • Upravljanje projektnim ciklusom;
  • Namicanje sredstava, finansijsko planiranje, računovodstveno i finansijsko upravljanje;
  • Mehanizmi održive saradnje s vlastima u izradi sektorskih politika;
  • Koraci za uspostavljanje vijeća mladih;
  • Uloga i budućnost vijeća mladih;

Polaznici/e obuke stekli su znanja u vještine koje će moći primjeniti u radu omladinskih udruženja i vijeća mladih.

.

U prostorijama Općine Novo Sarajevo održan je  sastanak predstavnice Instituta za razvoj mladih KULT s rukovodiocem Službe za društvene djelatnosti Farukom Pršešem, službenicom za mlade Lejlom Musić i predstavnicima omladinskih udruženja s područja ove općine. Tema sastanka bila je proces formiranja vijeća mladih. Dogovoreno je da se do kraja februara održi radni sastanak sa predstavnicima/ama svih omladinskih organizacija kako bi ih upoznali sa koracima u procesu formiranja vijeća mladih, o značaju i ulozi vijeća  mladih. Predstavnica KULTA je upoznala prisutne sa situacijom u drugim općinama, pozitivnim primjerima, probleme pri formiranju vijeća mladih i aktivnosti projekta u narednom periodu. Između ostalog, govorilo se i o angažmanu polaznika obuke ispred omladinske organizacije DOP, te njegovom doprinosu u pokretanja inicijative. Prema riječima službenice za mlade, vijeće mladih će puno značiti za općinu, u ovom krovnom omladinskom udruženju općina vidi partnera i nekoga ko će biti direktno uključen u donošenje politika prema mladima na području općine .

Sedmicu dana poslije održan je sastanak u Općini Stari Grad Sarajevo sa službenicom za mlade Amrom Imamović, predsjednikom Komisije za mlade Irfanom Čengićem i predstavnicima/ama tri omladinske organizacije, Inicijative mladih za ljudska prava, Centra za promociju omladinskog aktivizma "POMAK" i Udruženja za promociju i razvoj inicijativa mladih. Predstavnici/e vlasti i omladinskih udruženja dogovorili su naredne korake, podršku općine u davanju prostorija na korištenje za osnivačku skupštinu, buduće aktivnosti vijeća mladih, finansiranju osnivanja vijeća mladih i dr. Predstavnica KULTA je kazala da sva omladinska udruženja kao i službe za mlade mogu računati na savjetodavnu pomoć i podršku u trajanju cijelog procesa.

.

U Ilidži, u Obrazovno–razonodnom centru za mlade SPAJALICA, od 24. do 27. februara 2012. g. održat će se VII i VIII modul obuke o temama Uloga i budućnost vijeća mladih Koraci za uspostavljanje vijeća mladih. Obuci će prisustvovati  predstavnici/e omladinskih udruženja uključenih u projekt za uspostavljanje vijeća mladih.

.

Povodom slanja prijedloga statuta vijeća mladih svim ministarstvima nadležnim za ovo pitanje kako bi ocijenili valjanost Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog, Ministarstvo pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog, Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10, Ministarstvno pravde i uprave Kantona Sarajevo i Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona uputili su dopis odobravanja. 

 

„Povodom Vašeg akta broj: 11.05-085 od 09.01.2012. godine, a koji se odnosi na Prijedlog statuta vijeća mladih, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je analiziralo isti i nema primjedbi i sugestija i smatra da model Statuta koje je izradio KULT može biti ogledni primjerak koji bi koristila omladinska udruženja prilikom registracije vijeća. Takođe ističemo da predmetni statut sadrži sve bitne elemente koji su propisani u odredbi člana 14. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj:45/02).“

 

" Nakon što smo dostavljeni prijdlog Statuta pregledali mišljenja smo da bi isti mogao poslužiti kao ogledni primjerak koji bi Udruge mladih koristile kao Radni materijal.", napisali su iz Ministarstva pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona.

 

U narednom periodu očekujemo zvanicno misljenje i ostalih ministarstava o modelu statuta.

Institut za razvoj mladih KULT je u sklopu projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti izradio model statuta kako bi omladinskim udruženjima s područja FBiH olakšao put formiranja vijeća mladih.

.
©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search