Korak po korak na putu do kantonalnog vijeća mladih je i Zeničko dobojski kanton. 20. februara 2013. godine osnovano je Vijeće mladih općine Maglaj. Omladinska udruženja koja su osnivačice su: Josip Broz Tito" Maglaj, Dictum factum, Rise up i Eho Maglaj. Usvojen je Statut, izabrano rukovodstvo vijeća, potpisan osnivački akt te dogovoren plan i program rada za naredni period. Za predsjednicu Vijeća mladih općine Maglaj izabrana je Naida Karabegović, ispred udruženja Dictum factum.

13. februara 2013. godine održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Teočak. Osnivačkoj skupštini prisustovala su četiri omladinska udruženja:

  • Karate klub Teočak
  • Kung fu wu shu klub Tigar Teočak
  • Stonoteniski klub Teočak
  • Udruženje mladih Teočak

Prema predviđenom dnevnom redu, nakon razmatranja prijedloga i diskusije usvojen je Statut Vijeća mladih općine Teočak, te su izabrani članovi organa upravljanja. Za predsjednika Vijeća mladih općine Teočak izabran je Emir Ramić, dok je za predsjednika skupštine izabran Alen Mulaosmanović.

Vijeće mladih općine Teočak je tridesettreće vijeće mladih osnovano u okviru inicijative Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih.

Vlast vrlo često kuka i kritizira omladinski nevladin sektor i tvrde da ne postoji predstavničko tijelo mladih s kojim bi vlasti mogle sarađivati. Kanton Sarajevo je konačno dobilo partnera u radu sa mladima, Vijeće mladih Kantona Sarajevo. Osnivačka skupština održala se 12. februara, a čine ga 5 općinskih vijeća mladih iz općina Vogošća, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad i Ilidža.  Na osnivačkoj skupštini su odabrana upravljačka tijela Vijeća mladih, te usvojen Statut. Za predsjednika ovog udruženja imenovan je Saud Karić. Osnovni ciljevi Vijeća mladih KS-a su koordiniranje rada općinskh vijeća mladih na području tog kantona, uključivanje mladih u društveni život zajednice i zastupanje interesa njegovih članica.

15. januara 2013. g. održana je osnivčaka skupština Vijeća mladih općine Kiseljak. Skupštini su prisustvovali predstavnici pet omladinksih udruženja: UG Šareno brdo, KUD Izvor 08, Udruga mladih Kiss i Udruženje bošnjačke omladine Gazija, te predstavnici Centra za edukaciju mladih Travnik koji je ujedno inicirao formiranje Vijeća mladih općine Kiseljak. Tom prilikom, za predsjednicu skupštine izabrana je gđa Lucija Vrljičak, dok je za predsjednica Upravnog odbora izabrana gđa Amina Hajdarević.

Pored omladinskih udruženja osnivačkoj skupštini su prisustvovali predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT, predsjedavajući Općinskog vijeća gosp. Benis Topalović i sekretar jedinstvenog organa uprave, gosp. Dragomir Lučić, koji su tom prilikom podržali osnivanje Vijeća koje će doprinijeti sistemskom rješavanju pitanja mladih ljudi.

Osnivanje vijeća mladih u Srednjobosanskom kantonu koordinira i vodi Centar za edukaciju mladih, a u skladu sa sporazumom o saradnji koji je potpisan sa Institutom za razvoj mladih KULT. Kao rezultat te saradnje u Srednjobosanskom kantonu su osnovana vijeća mladih u općinama Novi Travnik, Travnik, Busovača, Donji Vakuf i Kiseljak.

Od svog osnivanja, pa do danas Vijeće mladih općine Stari Grad Sarajevo je vrijedno radilo na ispunjenju ciljeva zadatih u planu djelovanja za 2012. godinu.  Organizovali su sastanak s načelnikom, obilježili značajne datume, izradili Deklaraciju o unapređenju položaja mladih koju je podržalo 17 trenutnih vijećnika/ca, jačali kapacitete na nekoliko obuka i seminara, uključili se u provođenje Strategije prema mladima Općine Stari Grad Sarajevo i uspjeli uvjeriti načelnika i općinsko vijeće da  se za 2013. godinu izdvoje sredstva za finasiranje Vijeća mladih Općine Stari Grad Sarajevo.

O svemu navedenom govorilo se danas, 17. 01. 2013. godine u 14.00 sati na Skupštini Vijeća mladih općine Stari Grad Sarajevo. 
Na Skupštini se razmatrao Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2012. godinu, Strateški plan 2013. - 2017., te Plan rada i Finansijski plan za 2013. godinu. Također, upriličen je prijem nove članice, udruženja Progressum.

Svim prisutnim obratio se gosp. Hadžibajrić, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, koji je kazao da je na općinskom vijeću garantovao za mlade ljude koji su svojim radom pokazali da u njih vrijedi ulagati i da će to činiti i u budućnosti. 

Vijeću mladih Starog Grada želimo sreću u budućem radu vjerujući da će u partnerstvu s vlastima kreirati bolju politiku prema mladima u svojoj lokalnoj zajednici.

14. januara 2013. g. održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Tešanj. Skupštini su prisustvovali predstavnici pet omladinskih udruženja: UG Eko mladi Tešanj, Univerzalna škola sporta Tešanj, UG Mladi Šije, UG Jedinstvena organizacija mladih Jelah, Sportsko udruženje Trepče, te načelnik Općine Tešanj gosp. Suad Huskić, predsjedavajući općinskog vijeća gosp. Fuad Šišić i službenik za mlade gosp. Mirnes Dedukić.

Tokom skupštine, za predsjednika Vijeća mladih općine Tešanj izabran je Armin Maglić, dok je Erna Buljubašič izabrana za predsjednicu skupštine Vijeća. Također, izabrani su članovi upravnog i nadzornog odbora, te je usvojen statut Vijeća mladih općine Tešanj. Načelnik općine Tešanj, gosp. Suad Huskić izrazio je podršku Vijeću, istakavši da je Općina Tešanj među općinama koje podržavaju mlade i njihove projekte. Formiranjem Vijeća, napravljen je korak ka izgradnji partnerskog odnosa između općine i mladih.

Search