Institut za razvoj mladih KULT se već nekoliko godina vrlo aktivno zalaže za izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Zakon o PDV-u). U okviru inicijative okupljamo stručne sagovornike/ce i privrednike/ce iz cijele BiH. Zajednički stav svih nas je da mali privrednici trebaju plaćati PDV po naplaćenim umjesto izdanim računima, ali i da rok za plaćanje PDV-a treba pomjeriti na kraj mjeseca. Predložene izmjene Zakona u biti ne donose nikakve značajne promjene koje bi unaprijedile i podržale bh. Privredu.

mreza ada

O značaju inovacija za mala i srednja preduzeća govorilo se na prezentaciji Evropske preduzetničke mreže u FBiH koja je 10. maja 2018. godine održana u Sarajevu.

Evropska preduzetnička mreža (Enterprise Europe Network – EEN) je najveća svjetska preduzetnička mreža koja pruža podršku malim i srednjim preduzećima sa internacionalnim ambicijama. EEN predstavlja ključni instrument Evropske strategije za podsticaj ekonomskog razvoja i otvaranje novih radnih mjesta.

Usluge koje EEN mreža nudi su internacionalizacija poslovanja (npr. poslovno povezivanje s ino partnerima), poslovno savjetovanje i podrška, podrška inovacijama i transfer tehnologije (npr. upravljanje inovacijama, finansiranje inovacija), te istraživanje i razvoj. Doc. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić navela je korake i mogućnosti za kreiranje ponude/potražnje (poslovne, tehnološke, istraživanje i razvoj) na platformi EEN mreže, a sve u funkciji osvajanja novih tržišta.

Predstavljene su i mogućnosti učešća malih i srednjih preduzeća u okviru programa Horizont 2020.

Prezentaciji mreže prisustvovala je i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT.

barometar

Vijeće stranih investitora BiH (VSI) upriličilo je u sarajevskoj Vijećnici prezentaciju 2. izdanja publikacije “Poslovni barometar“ i obilježavanje 12 godina aktivnog rada na poboljšanju poslovne klime i privrednog ambijenta u BiH.

“Poslovni barometar“ čine rezultati istraživanja provedenog među članicama VSI (najznačajniji strani investitori i brojne domaće kompanije), odnosno pregled statističkih podataka o nivou (ne)zadovoljstva poslovnim ambijentom i uslovima poslovanja u BiH, prepreka i rizika sa kojima se privrednici suočavaju, prednosti i razloga za investiranja u BiH, te njihovim planovima za reinvestiranje i otvaranje novih radnih mjesta u BiH. Rezultati će biti korišteni za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornog okvira i efikasnosti administracije, kao i položaja kako domaćih tako i stranih investitora. Naglašeno je da VSI očekuje da rezultati istraživanja predstavljeni u ovoj publikaciji budu korišteni kao podloga, putokaz i orijentir za donošenje budućih odluka i ekonomskih politika, uključujući politike poreza i doprinosa, unapređenje vladavine prava, te poticanje investicija u BiH, kako za postojeće, tako i za potencijalne investitore.

Povodom obilježavanja jubileja VSI donijelo je odluku da donira simboličan iznos od 12 hiljada KM i to po 4 hiljade udruženjima: „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ i "Iskra" Banja Luka (Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti),  te 4 hiljade KM za nabavku 20 Mbot robota za osnovne škole u BiH.

Događaju je prisustvovala i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT.

O prilikama žena za zapošljavanje govorilo se na predstavljanju rezultata istraživanja "Prikupljanje dokaza o inkluzivnom rastu i otvaranju radnih mjesta na zapadnom Balkanu: Rodna prizma" koje je u Sarajevu 21. marta 2018. godine organizovala Svjetska banka u BiH

Poseban fokus bio je na preduzetništvu žena. Zaključeno je da se žene u BiH suočavaju s brojnim preprekama na tržištu rada i u preduzetništvu, što predstavlja veliki ekonomski gubitak za zemlju.

Predstavljeni su i detaljni podaci o pristupu finansijama za pokretanje vlastitog biznisa kada su u pitanju žene, na temelju istraživanja provedenog na uzorku od 542 preduzeća u periodu 2016-2017. godina. Istaknuto je da mikro, mala i srednja preduzeća koja vode žene igraju ključnu ulogu u kreiranju poslova, potičući uključenost žena u ekonomiji i jačajući inkluzivan rast BDP-a. U BiH, preduzeća koje vode žene su koncentrisana u sektorima niske produktivnosti i manja su u prosjeku u odnosu na ona koja vode muškarci.

svjetska banka

Jedno od ključnih ograničenja preduzetništvu žena je društvena percepcija da je preduzetništvo „muški“ poduhvat. Preduzeća koja vode žene imaju više prepreka u pristupu finansijama. Njihova preduzeća teže postižu rast profitabilnosti, teže uspijevaju iskoristiti poslovne prilike i imaju otežan pristup informacijama i savjetima.

Događaju su prisustvovali i predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT.

Više detalja o istraživanju moguće je pronaći na: www.worldbank.org/en/events/2018/03/13/gender-in-thewestern-

balkans

Search