Potpisan sporazum o saradnji između Inicijative Mladi prate politiku prema mladima i Vlade Unsko-sanskog kantona

Članice Inicijative Mladi prate politiku prema mladima Demokratska organizacija mladih Velika Kladuša i Vijeće mladih općine Ključ danas su potpisale sporazum o saradnji sa Vladom Unsko-sanskog kantona. Cilj je uspostaviti održive institucionalne mehanizme dijaloga između vlasti i mladih kako bi se utjecalo na  zajedničko pripremanje, praćenje i provedbe politike prema mladima u BiH.

Kako bi ispunili ovaj zajednički cilj, sporazumne strane spremne su dati svoj doprinos koji se sastoji iz sljedećeg:

Doprinos Inicijative

-  analiza stanja politike prema mladima sa preporukama stručnjaka/kinja;

-  javna kampanja s ciljem podizanja svijesti o politikama prema mladima;

-  savjetodavna pomoć o načinu ugrađivanja preporuka u svoje strateške dokumente.

Doprinos Vlade Unsko-sanskog kantona

-  podrška službeniku/ci da se uključi u provođenje aktivnosti;

-  spremnost na usavršavanje i uspostavljanje mehanizama koji se tiču politika prema     

   mladima;

-  spremnost za implementaciju preporuka u vezi s politikama prema mladima, nastalih na  

   osnovi analize stanja;

-  uska saradnja i koordinacija aktivnosti s članicama Inicijative;

-  sudjelovanje na konferenciji na kojoj će biti prezentirani izvještaji i preporuke (analize i

   preporuke bit će izrađene za 9 institucija).

Inicijativa Mladi prate politiku prema mladima formirana je s ciljem omogućavanja saradnje, razmjene znanja i iskustava između vijeća mladih/omladinskih savjeta kao i organizacija koje rade sa mladima, kako bi postali snažniji partneri u dijalogu s vlastima u izradi, provođenju i monitoringu politike prema mladima, a čine je: Institut za razvoj mladih KULT, Perpetuum mobile, Omladinski savjet Vlasenica, Demokratska organizacija mladih Velika Kladuša, Vijeće mladih općine Ključ, Vijeće mladih općine Gradačac, Vijeće mladih općine Novi Grad Sarajevo, Vijeće mladih općine Tomislavgrad i Vijeće mladih općine Ilidža.

 Sporazum USK 1

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search